VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Základné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je GoodWill s.r.o., IČO: 47 013 451 zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 88981/B (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim (zákazníkom), ktorej predmetom je nákup tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.pivnachemia.sk.

Zákazníkom sa rozumie fyzická osoba spôsobilá na právne úkony (spotrebiteľ), alebo právnická osoba (ktorá je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu www.pivnachemia.sk. Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „obdarovaná osoba“).

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu a je zo strany Kupujúceho návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy
Predávajúci so zákazníkom uzatvára na diaľku zmluvu, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.pivnachemia.sk predávajúceho.
Zákazník objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému písomnou formou: e-mailom  vrátane objednávky cez e-shop www.pivnachemia.sk.

Po spätnom potvrdení objednávky zákazníka, ktoré zasielame e-mailom, vzniká záväzná kúpno-predajná zmluva, ktorá je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Za spätné potvrdenie sa nepovažuje aický e-mail, ktorý dostanete ihneď po zaslaní objednávky. Ten slúži len ako informácia o zaevidovaní objednávky v našom elektronickom systéme.

Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať zákazníka o dodatočné autorizovanie – potvrdenie objednávky. V prípade, že overenie nie je úspešné, prípadne zákazník nereaguje na emailovú požiadavku prevádzkovateľa do 5 dní od jej zaslania, prevádzkovateľ považuje takúto objednávku za neplatnú a vykoná jej stornovanie.

Pri každej objednávke zákazník uvádza meno a priezvisko, fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail ; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa aicky). Pokiaľ je zásielka doručovaná pre tretiu osobu, zákazník uvádza aj adresu doručenia, kde uvedie meno a priezvisko obdarovanej osoby, adresu doručenia a telefonický kontakt.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z., použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a zákazníkom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Spôsob platby
Zákazník uhrádza objednávku prevodným príkazom na základe vystavenej zálohovej faktúry alebo faktúry, vkladom na účet predávajúceho, alebo formou dobierky. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.
Spôsob dopravy si volí zákazník sám cez formulár objednávky v e-shope www.pivnachemia.sk alebo pri inom spôsobe komunikácie.

Zákazník si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

1. osobný odber Pezinok

2. kuriérom


V každej zásielke doručovanú zákazníkovi, ktorú preberá kupujúci (objednávateľ) je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Pokiaľ je balík doručovaný obdarovanej osobe, faktúra sa neprikladá a zákazník ju obdrží poštou alebo emailom.  Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu info@pivnachemia.sk.

Miesto a spôsob dodania tovaru
Miestom plnenia zmluvy sa rozumie fakturačná adresa alebo adresa doručenia, ktorá je uvedená zákazníkom v elektronickej objednávke obchodu. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej v objednávke.

Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov na adresu uvedenú  v objednávke, alebo na základe dohody so zákazníkom.

V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, prevádzkovateľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na kupujúceho.

Predávajúci nezodpovedá  za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (kuriér) alebo nesprávne udanou adresou doručenia. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri preberaní zásielky je zákazník povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, zákazník je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať zákazníka k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude zákazník kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Cena za dopravu
Cenu za dopravu je zákazník povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené v objednávke. V e-shop-e sú všetky ceny tovaru a dopravy konečné. K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné ceny za dopravu:

Spôsob doručeniaSpôsob platbyPoplatokVeľkosť balíka
Osobný odberV hotovosti/prevodom0 €ľubovoľná
KuriéromNa dobierku – v hotovosti – prevodom5  €ľubovoľná
pri nadmerne ťažkých balíkoch sa môže meniť

Osobný odber – bezplatne
Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené zákazníkovi na uvedený e-mail v objednávke  do 24 hodín od zaslania objednávky k odsúhlaseniu konečnej ceny dopravy.

Iné poplatky ani balné neúčtujeme. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe želania zákazníka môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

Ceny a označenie tovaru
Pri každom tovare je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedená celková cena tovaru v mene EUR. Táto cena je konečná, čiže vrátane všetkých daní a poplatkov okrem nákladov na doručenie. Platí vždy cena v čase odoslania objednávky, pričom predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť  s tým, že na už uzavretú kúpnu zmluvu nebude mať takáto zmena ceny vplyv.

Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Stornovanie objednávky
Zákazník má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u zákazníka. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci zákazníkovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

V prípade požiadavky zrušenia objednávky nie sú zákazníkovi účtované žiadne poplatky spojené s týmto úkonom. V prípade, že zákazník uhradil objednávku platbou vopred (bankovým prevod, platba kreditnou kartou a pod.) Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní spôsobom, akým vopred zaplatenú úhradu prijal od zákazníka (vrátením – prevodom na bankový účet, na účet platobnej karty a pod.).

Odstúpenie od zmluvy
Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy je zákazník  povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo emailom na info@pivnachemia.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak je oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.
Alternatívnom riešení sporov (ARS)
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@pivnachemia.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online

na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Prevádzkovateľ
GoodWill s.r.o., Nálepkova 4, 902 01 Pezinok
Telefón: 0911313747 (denne v čase od 9.00 – 18.00 hod)
email: info@pivnachemia.sk
Zodpovedná osoba: Jana Krajčovičová
IČO: 47013451
DIČ: 2023781386

IČ DPH: SK2023781386

IBAN: SK6783 3000 0000 2300 926381
BIC (Swift) kód: FIOZSKBAXXX. Sme platcami DPH.

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. 
Prievozská 32. P.O. Box 5. 820 07 Bratislava 27. E-mail: ba@soi.sk.

Dodacie lehoty
Dodacia lehota tovaru je min. 2 až 4 pracovné dni od akceptácie objednávky predávajúcim.